Duch Święty - modlitwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego

DUCH ŚWIĘTY

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,

dobroć, wierność, łagodność, opanowanie ( Ga 5,22)
 

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego,

Osobowej Miłości jednoczącej Ojca i Syna,

który włącza nas w Chrystusowe posłannictwo

i pobudza do naśladowania Jezusa

przede wszystkim w Jego miłosiernej miłości,

ma przepełniać serce każdej siostry,

kształtować jej życie duchowe i przenikać działalność

Z Konstytucji Zgromadzenia
 

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego widoczne jest w charakterystycznych dla Zgromadzenia nabożeństwach ku Jego czci. Siostry czczą Ducha Świętego w modlitwach całej wspólnoty, jak również w modlitwach indywidualnych. Każdy dzień rozpoczynają hymnem do Ducha Świętego "O Stworzycielu Duchu, przyjdź". Codziennie odmawiają Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz Sekwencję w intencji chorych, ubogich, dzieci potrzebujących opieki. Każdy poniedziałek jest w Zgromadzeniu dniem poświęconym czci Ducha Świętego. Święto patronalne Zgromadzenie obchodzi w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

Duch Miłości

Każdy dzień rozpoczynamy Hymnem do Ducha Świętego.

 

O Stworzycielu, Duchu przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś Namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy swej.

 

Nieprzyjaciela odpędź w dal,

I Twym pokojem obdarz wraz;

Niech w drodze za przewodem Twym,

Miniemy zło, co kusi nas.

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie Jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas,

Niech hołd wieczystych płynie chwał.

Amen.
 


„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze” (J14,16)

 

 

 

Przy modlitwach południowych, odmawiając Sekwencję, powierzamy Duchowi Świętemu chorych, ubogich, samotnych, odrzuconych, wszystkich potrzebujących, a szczególnie tych, którym służymy miłością miłosierną.

 
 

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź, światłości sumień.

 

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

Światłości Najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

 

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

 

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

 

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

 

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

Amen.

 


W codziennej koronce ku czci Ducha Świętego modlimy się szczególnie w intencjach Kościoła i odnowy świata.


Każdy poniedziałek jest dla nas szczególnym dniem poświeconym Duchowi Świętemu; śpiewając godzinki uwielbiamy Pocieszyciela i Ojca ubogich.

 

Laudesy

 

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu …

 

Hymn

Duchu, co stworzenia dzieło

W swym odwiecznym miałeś planie,

Przez Cię w czasie się zaczęło

Twórczej myśli wykonanie.

 

Twoje słowo stwórczą mocą

Świat z niebytu powołało,

Chwałę Twą niebiosa głoszą

Dzisiaj i przez wieczność całą.

 

By objawić Twoją miłość

Co oblicze świata zmienia

Sam człowieka utworzyłeś

Z prochu ziemi, z Twego tchnienia.

 

Bądź dziś z nami, Duchu Mocy,

W każdej chwili, w każdym tchnieniu.

Łaską Twoją pomóż tworzyć

Nowe niebo, nową ziemię.

 

Ant. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).

 

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W. I odnowisz oblicze ziemi.


Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić z nas świątynię swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Godzina dnia

Hymn

Sławiąc, Duchu, Twoje dzieła,

Czcimy wieczny plan miłości,

Iż ludzkości, co zgrzeszyła,

Odkupienia wieścisz wiosnę.

 

Powiew wichru Wieczernika

W świat nadzieję wnosi nową

I rozdarcie grzechu znika

Gdy się Boskie wciela Słowo.

 

Twa przedziwna, Duchu, władza

Niesie nowych łask strumienie.

W nową światłość nas wprowadza,

Nowym czyni nas stworzeniem.

 

Duchu Mocy, duszy Gościu,

W Twej miłości oblubieńczej.

Spraw, ażeby mógł być Kościół

W dary Twe bogaty, święty.

 

Ant. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. Wszyscyśmy także zostali napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,13).

 

P. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.

W. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

 

Módlmy się: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Nieszpory

Hymn

Duchu Prawdy, Duchu męstwa,

Daj nas światło swe i radę,

Gdy po krętych czasu ścieżkach

Do wieczności nas prowadzisz.

 

Spraw, by na pielgrzymim szlaku

Twoja mądrość z nami była.

Utrudzonych życiem ratuj,

Przymnóż wiary im i siły.

 

Niech przez wieki nieprzerwanie

Wieczernika cud odżywa.

Dzięki nowym powołaniom

Żeńców ślij na swoje żniwo.

 

Ty nasz ból rozumiesz zawsze

I tęsknoty serca koisz.

Daj nam wytrwać w Twojej łasce,

Twoim obdarz nas pokojem.

 

Ant. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2)

 

P. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

W. Jeżeli zaś dziećmi, to i dziedzicami Boga oraz współdziedzicami Chrystusa.

 

Módlmy się: Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta, ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa nocna

Hymn

Kiedy mrok okrywa ziemię

I gdy życia dni nam gasną,

W kręgu złud, w półmroku cieni

Jest wciąż z nami Twoje światło.

 

Gdy czas pod osłoną nocy

Dawną grę kolorów zmienia,

Ty niezmiennie Duchu Mocy,

Jesteś z nami w porze cienia.

 

Ty miłości swej nie zmieniasz,

Prawdą swoją wciąż oświecasz,

Dając łaskę odrodzenia,

A z nią wzrok i serce dziecka.

 

Daj nam, Duchu, serca nowe,

Prowadź do lepszego świata.

Czując Twój ożywczy powiew

Chcemy śpiewać Maran atha.

 

Ant. A Duch i Oblubienica mówią” „Przyjdź!” A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22, 17)

 

P. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle.

W. Przemieniając się w Jego wyobrażenie z jasności w jasność.


Módlmy się: Boże, Twój Duch nami rządzi i otacza nas opieką, okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj nasze błagania, niech Twoje dobrodziejstwa nieustannie umacniają naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


W czasie Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego razem z Maryją przyzywamy Pocieszyciela prosząc o Jego siedmiorakie dary dla całego Kościoła.

 

Wezwania do Ducha Świętego

 

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna po­chodzisz - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który wydajesz świadec­two o Chrystusie,

Duchu Święty Boże, który kierujesz losami lu­dzkości,

Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,

Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,

Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,

Duchu Święty Boże, który przebywasz w ser­cach naszych,

Duchu Święty Boże, który przenikasz najskryt­sze tajniki serca,

Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,

Duchu Święty Boże, który odradzasz nas du­chowo,

Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,

Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,

Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i po­bożności,

Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,

Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,

Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,

Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,

Duchu Święty Boże, który ożywiasz nas i czy­nisz dziećmi Bożymi,

Duchu Święty Boże, odwieczne źródło po­ciechy,

Duchu Święty Boże, Duchu mocy wzmacniają­cej w naszych troskach,

Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,

Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,

Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,

Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z ży­cia w prawdzie,

Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żar­liwości,

Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,

Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,

Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apo­stołów,

Duchu Święty Boże, zwycięstwo Męczen­ników,

Duchu Święty Boże, mądrości Wyznawców,

Duchu Święty Boże, czystości Dziewic,

Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich,

Duchu Święty Boże, który Kościół Chrystuso­wy tworzysz, ożywiasz i uświęcasz.Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła. Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw, by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech nasze serca płoną zawsze miłością Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Prosząc o siedem darów Ducha Świętego: Ojcze nasz... Chwała Ojcu... (7 razy)


P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, (O.W. Alleluja.)

W. I odnowisz oblicze ziemi. (O.W. Alleluja.)

 

Módlmy się: Duchu Święty, który napeł­niasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twej pra­wdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspoma­gać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, by oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Uwielbienie Ducha Świętego, przyzywanie Jego obecności, prośba o Jego dary, owoce i światło wyrażają się również w pieśniach przez nas ułożonych.

 
 

Tylko łaska Boża, wypraszana na modlitwie, kształtuje, umacnia, posila.

Dlatego stajemy przed Panem, by Mu powiedzieć o swoim pragnieniu służenia,

by rozpalić na nowo, charyzmat miłości miłosiernej.

 

PRZEZ ŚWIĘTE CZYNY

1. Przez święte czyny Ojca Gwidona,

który z miłością Ciebie szukał,

pozwól nam, Panie, wypełnić dzieło,

które otrzymał z Twego Ducha.


Refren:

Pocieszycielu, Tyś przed wiekami

zapalił światło Jego serca

Pragnących kochać jak Ojciec Gwidon

rozpalaj ogniem miłosierdzia.


2. Przez wierne serce Ojca Gwidona,

którym ogarniał Cię w ubogich,

prosimy Ciebie o światło Ducha,

które oświeci nasz drogi.


Refren:


3. Pocieszycielu, Tyś przed wiekami

zapalił światło Jego serca

Pragnących kochać jak Ojciec Gwidon

rozpalaj ogniem miłosierdzia.


Refren:
 


Na przestrzeni wieków różne osoby czciły Ducha Świętego; pod Jego natchnieniem, wyrażały pragnienia serca w modlitwach do Niego zanoszonych.

 

POWIERZAM SIĘ TOBIE

O Boski Duchu, mój Boże, powierzam się Tobie,

z całą moją wolnością, całym moim rozumem, moim sercem i moja wolą.

Weź mnie, o Boski Duchu jako Twojego ucznia:

oświeć mnie, uświęć mnie, zwiąż mnie z Tobą,

abym nie mógł więcej popełnić grzechu;

strzeż mojego serca, abym więcej nie uległ pokusie.

Bądź moim przewodnikiem; gdziekolwiek mnie poprowadzisz, pójdę;

czegokolwiek mi zabronisz, od tego się powstrzymam

i cokolwiek mi polecisz z Twoją pomocą to wykonam. Amen.

Kard. Manning

 

OTWÓRZ NASZE SERCA

Duchu Jezusa, który znasz nasze życie, nasze prośby,

niebezpieczeństwa, w których żyjemy,

otwórz nasze serca, byśmy mogli przyjąć Twoją łaskę i mogli zrozumieć to,

co w nas czyha, na nadzieję.

Daj nam światło rozeznania dróg nieprzyjaciela w naszym życiu,

aby nie niedoceniać, aby być czujnym, by zapobiec,

aby móc odważnie walczyć i być zwycięzcami, pozostawiając mocnymi w wierze.

Kard. Martini

 

ZOSTAŃ W NAS …

Przyjdź o Duchu , Duchu Ojca i Syna.

Przyjdź Duchu miłości, mocy i świętej radości.

Przyjdź radości tajemnicza, wśród łez świata.

Przyjdź Ty, życie zwycięskie wśród śmierci ziemi.

Przyjdź, przyjdź każdego dnia zawsze nowy.

Ufam Tobie.

Kochamy Cię, bo jesteś samą Miłością.

Zostań z nami, nie zostawiaj nas w gorzkiej walce życia,

ani u jego końca, gdy wszystko nas zostawi.

Przyjdź, Duchu Święty !

Karl Rahner

 

MIŁOŚĆ I UMIŁOWANY

O Święty Duchu Boży,

Ty, który jesteś miłością i umiłowanym,

Daj nam wielkoduszność miłowania i stałość w zgodzie na bycie miłowanym;

Oby nasze życie mogło przyciągnąć miłość Twoją, Ojca i Syna,

jak kłos przyciąga słońce,

jak chleb wchłania kłos,

jak stół żąda chleba i przyjaźni

i Eucharystii Pana Jezusa.

Adriana Zaroi

 

OBIECANY POCIESZYCIEL

O obiecany i upragniony Pocieszycielu,

Duchu Święty pochodzący od Ojca i Syna,

który słuchając jednomyślnej modlitwy apostołów Zbawiciela

zebranych bratersko w Wieczerniku,

zstąpiłeś, by pocieszyć i uświęcić rodzący się Kościół,

rozpal na nowo, prosimy Cię,

Twój Boski Ogień w sercach ludzi;

Spraw, niech rozbłyśnie Twoje światło,

aż po najdalsze części ziemi i doprowadź

do jedności wszystkie siostrzane Kościoły. Amen.

Bł. Elena Guerra

 

Artykuły pokrewne

Mamy szczególne nabożeństwo
do Ducha Świętego

Czcimy Chrystusa
w cierpiącym człowieku...

 

Maryja jest nam wzorem
uległości Duchowi Świętemu